(;FF[4]GM[1]SZ[19]ST[2]CA[UTF-8]AP[SGFC:1.16] PB[Zhou Ruiyang] BR[9p] PW[Gu Li] WR[9p] KM[7.5] DT[2013-06-02] RE[B+0.5] RU[Japanese] SO[gokifu.com] BC[cn]WC[cn];B[pd];W[dc];B[qp];W[dq];B[co];W[dl];B[cj]LB[cm:A] [fp:B] (;W[fp];B[ce];W[dg]LB[ee:C][ej:B][cq:A] (;B[ee];W[fd];B[di]LB[fe:A][oq:B] (;W[oq];B[hd]LB[cd:A][fe:B] (;W[cd];B[be];W[gd];B[hc];W[ff]LB[ef:A][cg:B] (;B[cg];W[gb]LB[hb:A][fe:C][lp:B] (;B[hb];W[df];B[de];W[gf];B[fh]LB[kd:A][cf:B] (;W[kd];B[je];W[ke];B[jg];W[nc]LB[kf:B][qf:A] (;B[kf]LB[lf:A][qf:B] (;W[lf];B[me];W[if];B[jf]LB[md:A][le:B] (;W[md];B[le];W[ne];B[mf];W[nf];B[mg];W[pf];B[bc];W[hh];B[ld] ;W[lc];B[kc];W[bd];B[ad];W[qc];B[hi];W[ih];B[gi];W[bb]LB[cc:A] [ec:B] (;B[ec];W[eb];B[cc];W[cb];B[dd];W[db]LB[fc:B][hq:A] (;B[hq];W[cp];B[do];W[gq];B[hp];W[fo]LB[em:B][mq:A] (;B[mq];W[cm];B[lb];W[mc];B[qd];W[pb];B[qg];W[qf];B[rf] (;W[pg];B[qh];W[re]LB[rg:B][pq:A] (;B[pq];W[fg];B[bp];W[bq];B[em];W[en];B[bl];W[ch];B[dh];W[cf] ;B[bg];W[bf];B[af];W[bm];B[pk];W[kb];B[jc]LB[qj:B][qm:A][po:D] [op:C] (;W[op];B[pn];W[mp];B[lp];W[mo];B[lq];W[lo];B[dm];W[dn];B[cl] ;W[bk];B[ck] (;W[fm];B[el] (;W[cn];B[rg];W[jo]LB[rd:B][kp:A] (;B[kp];W[ko];B[rd];W[pm]TR[qo];B[om];W[po]LB[qn:A][qo:B] (;B[qn];W[ir]LB[hr:B][nr:A] (;B[nr];W[iq];B[or];W[al];B[od];W[nd];B[rb];W[jb];B[ib];W[mb] ;B[bj];W[on];B[nn];W[oo];B[qm];W[fl];B[im];W[qo]TR[pq][qp];B[ro] ;W[rn];B[rp];W[pl]LB[ol:A][ql:B] (;B[ql];W[ol]LB[ok:B][nm:A] (;B[nm];W[nl];B[ml];W[oj];B[pj];W[mm];B[hr];W[ip];B[ho];W[ek] ;B[io];W[jp];B[mk];W[nj];B[mj];W[pi];B[qi];W[qk]LB[qj:A][rk:B] (;B[qj];W[mn];B[ob];W[oc];B[pc];W[qb];B[rc];W[il];B[hl];W[hm] ;B[gm];W[hk]LB[jl:A][hn:B] (;B[jl];W[gl];B[jn];W[km];B[jm];W[oa];B[qa];W[nb];B[fr];W[er] ;B[kr];W[qe];B[se];W[ie];B[id];W[gr];B[gs];W[fq];B[jk];W[mh] ;B[lg];W[bh];B[ag];W[mi];B[ph];W[ni];B[li];W[ak];B[fc];W[gc] ;B[ed];W[fb];B[fs];W[ra];B[sa];W[hn];B[in];W[go];B[ik];W[hl] ;B[lh];W[ll];B[lk];W[ji];B[oi];W[no];B[og];W[of];B[kl];W[lm] ;B[jj];W[ki];B[kj];W[ab];B[ig];W[hg];B[he];W[hf];B[jr];W[ng] ;B[oh];W[es];B[hs];W[is];B[ja];W[la];B[ii];W[jh];B[js];W[pp] ;B[qq];W[jq];B[kq];W[pa];B[ra];W[gh];B[aj];W[ah];B[ae];W[am] ;B[fi];W[ac];B[ci];W[nq];B[ej];W[dk];B[hj];W[ga];B[ia];W[ka] ;B[eh];W[fj];B[gj];W[gk];B[fk];W[ef];B[bi];W[fj];B[dj];W[kn] ;B[fk];W[fe];B[ai];W[fj];B[kh];W[nk];B[fk];W[mr];B[ms];W[fj] ;B[nh];W[ha];B[oe];W[pe];B[ok];W[ge];B[eg];W[gp]) (;B[hn];W[jl];B[gl];W[gk];B[jm];W[kl])) (;B[rk];W[ok];B[qj])) (;B[ok];W[nl])) (;B[ol])) (;B[hr];W[or] (;B[jp] (;W[rq];B[rp];W[qr]) (;W[qo];B[ro];W[rn];B[rp];W[qm];B[on];W[qk])) (;B[pr];W[jp];B[jq];W[iq];B[ip];W[jr];B[kq];W[kr]))) (;B[qo];W[on];B[qn];W[ol];B[nm];W[pl])) (;B[rd];W[jq];B[jr];W[ir];B[iq];W[jp];B[kr];W[hr])) (;W[fl])) (;W[al])) (;W[qm] (;B[ql];W[pm];B[nl];W[op];B[mo];W[qo];B[ro];W[pp];B[rq];W[nn] ;B[mn];W[pr];B[qq];W[rn]) (;B[pm];W[pn];B[qn];W[qo];B[rn];W[po];B[ro];W[pl];B[om])) (;W[qj];B[pj];W[qi];B[pi];W[ph];B[qk];W[rh];B[rj];W[ri];B[im] ) (;W[po];B[qo];W[pr];B[qr];W[pn];B[qm];W[lo])) (;B[rg];W[qm];B[po];W[qj])) (;W[re];B[rg];W[pg]TR[re:rf])) (;B[em];W[gm];B[el];W[kp])) (;B[fc];W[gc];B[ed];W[fb];B[ab])) (;B[cc];W[cb];B[dd];W[ec])) (;W[le];B[mc];W[md];B[nd];W[ld];B[oc];W[nb];B[mb];W[ne];B[od] ;W[lb];B[ob];W[lc];B[na])) (;W[qf];B[pf];W[pg];B[of])) (;B[qf])) (;W[cf];B[ef])) (;B[lp];W[hb]) (;B[fe];W[ge];B[gf];W[he])) (;B[ef];W[eg];B[fg]LB[ce:A])) (;W[fe];B[ef])) (;W[fe];B[ef]TR[dg])) (;B[ej]) (;B[cq];W[cr])) (;W[cm]LB[ce:2][de:1]TR[cq][eo]))
Share |

Gu Li    Zhou Ruiyang
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru