Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
30       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 姜东润 (九段)
 金志锡 (九段)
2018-09-01
黑胜1.5目
   
 DavidFC (2k)
 smontiel (5d)
2018-09-03
W+Resign
   
2018-09-05
B+Resign
   
 Éê•Fˆ­ (¾Å¶Î)
 ·¶ÔÌÈô (Æ߶Î)
2018-09-06
ºÚÖÐÅÌʤ
   
 Úù¹âÑÇ (Æ߶Î)
 ½ðÖ¾Îý (¾Å¶Î)
2018-09-10
°×ʤ1ÓÖ1/4×Ó
   
2018-09-12
W+22.5
   
 Cho U (9d)
 Iyama Yuta (Meijin)
2018-09-12
W+2.5
   
2018-09-13
black wins by resignation
   
 Human (Tygem 8 da)
2018-09-13
W+R
   
 ajopuu (?)
2018-09-15
B+R
   
2018-09-16
draw
   
2018-09-17
white wins by resignation
   
2018-09-17
black wins by resignation
   
 金志锡 (九段)
 姜东润 (九段)
2018-09-17
黑中盘胜
   
 beilu (2k)
 Mishainx (1d)
2018-09-18
W+R
   
2018-09-18
black 2.5 win