Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

13       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Yuki Satoshi (9p)
2013-12-19
   
 Yuki Satoshi (9p)
2013-12-19
   
2011-06-05
   
 Suzuki Ayumi (6p)
2011-02-03
   
 Yoshida Mika (8p)
2011-01-27
   
2011-01-13
   
2010-08-26
   
 Kim Sujun (7p)
2003-12-09
   
 Rin Kaiho (9p)
2003-10-12
   
 Kudo Norio (9p)
2003-05-04
   
 O Rissei (9p)
2003-01-23
   
2002-01-17
   
 Yamada Kimio (8p)
2001-02-01