Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

76       KR-Council Russia 2011   SMI Karsinta 2011-II   

Black
White
Game date
Game result
View
 Shuto Shun (7p)
2014-04-16
B+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Yuki Satoshi (9p)
2014-03-16
W+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Rin Kaiho (9p)
2014-03-13
B+R
   
 Shuto Shun (7p)
2014-02-09
W+5.5
   
 Shuto Shun (7p)
2014-02-09
白胜5.5目
   
 Shuto Shun (7p)
2014-02-06
W+R
   
 Shuto Shun (9p)
 Kim Sujun (8p)
2014-02-02
B+2.5
   
 Shuto Shun (7p)
2013-11-17
B+R
   
 Shuto Shun (7p)
2013-09-26
B+3.5
   
 Otake Hideo (9p)
 Shuto Shun (7p)
2013-04-04
W+R
   
 Shuto Shun (6p)
 Oya Koichi (9p)
2013-01-17
W+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Kudo Norio (9p)
2012-11-22
W+5.5
   
 Shuto Shun (7p)
 Kudo Norio (9p)
2012-11-22
W+5.5
   
 Shuto Shun (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2012-09-20
W+R
   
 Shuto Shun (9p)
 Ryu Shikun (7p)
2012-09-20
W+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2012-09-02
B+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Ryu Shikun (9p)
2012-09-02
B+R
   
 Seto Taiki (7p)
 Shuto Shun (7p)
2012-08-30
B+R
   
 Seto Taiki (7p)
 Shuto Shun (7p)
2012-08-30
B+R
   
 Shuto Shun (7p)
 Takao Shinji (9p)
2012-07-26
W+2.5