Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

15934       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
2018-08-26
black 66.5 win
   
2018-08-26
white wins by resignation
   
 ÉêÕæ×  (¾Å¶Î)
 ¹¼è÷ºÀ (¾Å¶Î)
2018-08-25
ºÚÖÐÅÌʤ
   
2018-08-23
흑 접속장애패
   
2018-08-23
B+Resign
   
2018-08-21
white wins by resignation
   
2018-08-21
white wins by resignation
   
2018-08-21
white 9.5 win
   
2018-08-21
white wins by resignation
   
2018-08-21
white wins by resignation
   
 
 
2018-08-21
   
2018-08-21
ºÚÖÐÅÌʤ
   
2018-08-20
black wins by resignation
   
 Human (3 dan)
2018-08-20
B+R
   
 Human (3 dan)
2018-08-20
W+R
   
2018-08-20
흑 17집승
   
2018-08-20
흑 28집승
   
2018-08-20
white wins by disconnection
   
2018-08-20
black 0 points win
   
2018-08-20
black wins by time